Profiel van de organisatie

1.1. Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggend rechtspersoon
Stichting Elker

Rechtsvorm
Stichting

Publieksnaam
Elker

Adres
Hereweg 120, Postbus 274

Postcode
9700 AG

Plaats
Groningen

Telefoonnummer
050 - 523 94 00

Nummer Kamer van Koophandel
41013213

E-mailadres
info@elker.nl

Internetpagina
www.elker.nl

1.2. Structuur van de organisatie

Juridische structuur

Stichting Elker is een stichting waarvoor statutair is vastgelegd dat de hoogste dagelijkse leiding wordt gevoerd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op het bestuur van de stichting. Elker is een stichting, ontstaan uit een fusie van meerdere rechtsvoorgangers met een lange historie.

In 2014 is Elker een bestuurlijke fusie aangegaan met Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen. Binnen deze bestuurlijke constructie is er sprake van een moederstichting boven de dochterstichtingen Elker en Het Poortje. De Raden van Bestuur resp. Raden van Toezicht van moeder- en dochterstichtingen vormen een personele unie. Bestuur en toezicht zijn conform wet- en regelgeving en de Governanceprincipes vanuit het Zorgbrede Governancemodel (ZGC) ingericht. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de stafdiensten van Elker en Het Poortje geïntegreerd en ondergebracht in de Stichting Combinatie Elker - Het Poortje.

Besturingsmodel

In 2016 stuurde de tweehoofdige - met ingang van 1 oktober eenhoofdige - Raad van Bestuur twee managers aan die verantwoordelijk waren voor de aansturing van het primair proces. De Raad van Bestuur vormt samen met het management van de stichting Het Poortje en de stichting Combinatie Elker - Het Poortje het MT.

Medezeggenschapsstructuur

Binnen Elker functioneert met inachtneming van wet- en regelgeving een Ondernemingsraad. De advies- en instemmingsbevoegdheden van de Ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In verband met de bestuurlijke fusie met stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen is een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) als overlegorgaan ingericht, waarin vertegenwoordigers van de Ondernemingsraden van Elker en Het Poortje en van de Medezeggenschapsraad van Portalis overleg voeren met de Raad van Bestuur.

Elker heeft een Cliëntenraad. Deze heeft een wettelijk vastgelegd informatie- en adviesrecht conform de Jeugdwet. Daarnaast worden de inbreng en betrokkenheid van cliënten op de afdelingen vormgegeven door vormen van cliëntenparticipatie, zoals: bewonersraden, ouderbijeenkomsten en rondetafelgesprekken met cliënten.

Ten behoeve van de pleegouders heeft Elker conform de Jeugdwet de Pleegouderraad (POR) ingericht. Hierin is aan pleegouders informatie- en adviesrecht toegekend voor de met betrekking tot de pleegzorg relevante onderwerpen.