Kernprestaties

2.1 Kernactiviteiten en nadere typering

Elker biedt ondersteuning en hulp bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen van jeugdigen en hun ouders.

De ondersteuning en hulp bestaat uit diverse vormen:

  • (Intensief) ambulant: gezins- en jongerenhulp, spoedhulp, MDFT, FACT, traumahulp, woonbegeleiding, trainingen, opvoedcursussen, Ouderschap na Scheiding
  • Daghulp 0-12 jaar  
  • Crisisopvang
  • 24-uurshulp en klinische behandelgroepen
  • Beschermd wonen
  • Pleegzorg
  • Gezinshuizen

Elker is ook aanbieder voor 18+/- zorg op basis van contracten met zorgverzekeraars, Wmo en centrumgemeenten (beschermd wonen).

Het primaire werkgebied van Elker wordt gevormd door de gemeenten in de regio Groningen. Daarnaast wordt er zorg geleverd aan jeugdigen waarvan het woonplaatsbeginsel in gemeenten buiten de provincie Groningen ligt.

2.2 Cliënten, capaciteit, personeel en opbrengsten

Kerngegevens 2016

Het jaar 2016 is, met betrekking tot de zorg, in de volgende kerngegevens samen te vatten:

Cliënten

Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2015

Cliënten
  1. Elker 2. Onderaannemers
Ambulante hulp  564 123
Daghulp 53 2
Pleegzorg 525 51
24-uurshulp 69 11
Wmo 55 2
Gefinancierd door derden 25 0

Capaciteit

Capaciteit
Daghulp 56
Pleegzorg 537
24-uurshulp 75
Wmo 35

Personeel

Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst ultimo 2016 348
Aantal FTE in loondienst ultimo 2016 276

Bedrijfsopbrengsten

De zorg die Elker biedt wordt na de transitie en overheveling van de budgetten van de jeugdzorg naar de gemeenten met name gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies. Er zijn geen private capaciteiten.

Bedrijfsopbrengsten
DBC's/DBC-zorgproducten (ZvW) € 130.057
Subsidies jeugdzorg en overige subsidies € 31.633.367
Mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg € 2.143.950
Overige opbrengsten € 799.172
De totale opbrengst in 2016 € 34.706.546

Aantal cliënten 2016

Totaal aantal cliënten 2016 (exclusief cliënten onderaannemers): 2673

Aantal cliënten onderaannemers 2016

Totaal aantal cliënten 2016: 303

In 2016 is Elker als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg bij de onderaannemers. Het totaal aantal cliënten bij de onderaannemers is als aparte cirkeldiagram opgenomen om de omvang van deze groep goed weer te geven.

Voor 2016 is uitgegaan van het aantal cliënten per hulpvorm. In 2015 (en voorgaande jaren) is uitgegaan van het aantal behandelprogramma's per hulpvorm. Dit verklaart met name het verschil in aantallen bij de Ambulante hulp. Een cliënt kan meerdere vormen van Ambulante hulp hebben.


Aantal cliënten per hulpvorm 2015

Totaal aantal cliënten 2015: 3.601 


Aantal cliënten per hulpvorm 2014

Totaal aantal cliënten 2014: 3.898


Door de transitie zijn de budgetten van de GGz (AWBZ/ZvW gefinancierd) grotendeels overgeheveld naar de gemeenten. Hierdoor zijn vanaf 2015 geen cliënten meer opgenomen onder GGz (AWBZ/ZvW gefinancierd). Deze cliënten maken onderdeel uit van de hulpvorm ambulant, 24-uurshulp en Wmo.