Voorwoord

Ieder kind heeft recht op bescherming, onderwijs en opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Dat is onze ambitie. Daarbij zijn de rechten van het kind ons vertrekpunt.

We hebben in 2016 veel jongeren geholpen én onze zorg vernieuwd. Daarbij kijken we verder dan ons eigen zorgtraject, want onze ambitie stopt niet als cliënten bij ons weggaan. We proberen er steeds meer aan bij te dragen dat jongeren na ons traject ook een plekje vinden in de maatschappij.

Mooie voorbeelden te over. Neem Portalis: vroeger had je daar een school en een behandeltraject. Dat hebben we geïntegreerd tot één traject en dat werkt. Onze proeftuin ‘Kleinschalige Voorziening’ bij Juvaid is ook zo’n initiatief. Een stevige interventie is soms nodig, maar hoe kunnen we zorgen dat deze kwetsbare jongeren weer meedoen in de maatschappij? Daar richt de proeftuin zich op. Verder zijn een flink aantal gezinshuizen gestart en is het aanbod voor het jonge kind en jonge adolescenten bij Elker omgebouwd naar jeugd- en opvoedhulp in het eigen netwerk, thuis, op school/kinderopvang met verblijf als schakel indien nodig. Dit alles is erop gericht te komen tot een beter resultaat op zelfredzaamheid. Dat ouders en kinderen weer zelf verder kunnen in hun eigen omgeving en waar nodig een beroep blijven doen op onze specialistische hulp.

In alles wat we doen, zoeken we steeds meer de aansluiting bij de omgeving van de jongeren. We hebben de contacten met bijvoorbeeld ouders, scholen en wijkteams geïntensiveerd. Zo kunnen we problemen soms al aan de voorkant via ambulante hulp aanpakken, en hier met ons specialisme beter op aansluiten, of loslaten als dit effectiever is.

We hebben deze resultaten kunnen behalen door nauw samen te werken met de partners in de keten. Bij Wilster heeft dit geleid tot het Servicepunt JeugdhulpPlus. In het Servicepunt bieden Doen Wat Werkt Partners consultatie en advies en worden bewezen ambulante interventies ingezet, waarmee de JeugdhulpPlus zich heeft ontwikkeld tot een echt keerpunt in het leven van de betrokken jongeren. Elker en Het Poortje hebben een goede verbinding met de WIJ-teams en de daarin participerende organisaties om ook op die manier goede trajectzorg voor de cliënten te kunnen borgen. Daarnaast zien we dat - in lijn met de uitgangspunten van de fusie - de inhoudelijke samenwerking tussen Elker en Het Poortje gestaag meer vorm krijgt. Niet de organisatieonderdelen, maar de behoefte van de cliënt is hierbij leidend.

Ik heb grote waardering voor alle collega’s van Elker en Het Poortje die dit allemaal hebben weten te bereiken. We hebben veel van onze mensen gevraagd door gelijktijdig te krimpen en te innoveren. Daarbij werden de ondersteunende diensten van Elker en Het Poortje begin 2016 samengevoegd en was er ook nog de onzekerheid of we daadwerkelijk een vergoeding zouden krijgen voor het vele werk dat we hebben verricht. Uiteindelijk is dit dankzij de inspanningen van zowel medewerkers in het primair proces als de ondersteunende diensten goed uitgepakt en hebben we ook financieel een positief jaar gedraaid, wat belangrijk is voor de vitaliteit van de organisatie in een dynamische maar ook onzekere omgeving. Ook de goede samenwerking met de gemeentelijke organisaties was hierbij van groot belang.

Het positieve resultaat zal in eerste instantie worden gereserveerd om de gevolgen van de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten op te kunnen vangen. De wijziging naar een vraag gestuurde,  productie georiënteerde organisatie en de wijziging van het toetsingskader vraagt om een anticiperende organisatie met voldoende financiële ruimte om naast tegenslagen en frictiekosten ook innovatie te kunnen absorberen.  

Daarnaast is het, na een aantal jaren van bezuinigen, tijd om weer te ademen. Daar waar nodig gaan we gericht investeren in de organisatie en in mensen. Wij staan voor een kwetsbare doelgroep. Resultaten kunnen we alleen behalen als we in staat zijn onze specialistische kennis en voorzieningen op hoog niveau te behouden.

Voor 2017 is het belangrijk dat we samen met gemeenten en zorgpartners deze visie- om jongeren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te helpen – met kracht voortzetten. Daarbij moeten we de resultaten systematisch monitoren, zodat niet alleen wij, maar ook onze partners weten wat onze doelgroep daadwerkelijk helpt en hiervoor kennis opbouwen. Dat vraagt soms ook eigenwijs zijn en lef tonen met vernieuwende initiatieven om kinderen en jongeren beter te kunnen helpen. Belangrijk hierbij  is ook de politieke steun voor het belangrijke werk dat wij verrichten binnen Juvaid: ook voor deze doelgroep en meer in het algemeen de voorzieningen in de noordelijke regio is het belangrijk om een hoogwaardige voorziening te houden in de eigen omgeving. Dus: nog genoeg te doen om onze kwetsbare doelgroep nog beter te helpen. En daar gaan we weer vol voor.

 

Wybe Cnossen
Voorzitter Raad van Bestuur