Profiel van de organisatie

1.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggend rechtspersoon
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen

Rechtsvorm
Stichting

Publieksnaam
Het Poortje

Adres
Postbus 70013

Postcode
9704 AA

Plaats
Groningen

Telefoonnummer
050 - 851 46 66

Nummer Kamer van Koophandel
41009061

E-mailadres
info@hetpoortje.nu

Internetpagina
www.hetpoortje.nu

1.2 Structuur van de organisatie

Juridische structuur
Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen is een stichting waarvoor statutair is vastgelegd dat de hoogste dagelijkse leiding wordt gevoerd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, houdt toezicht op het bestuur van de stichting. Onder de stichting, die statutair gevestigd is in Groningen, ressorteert een school in de zin van de Wet op de expertisecentra, die ook gevestigd is in Groningen en nevenvestigingen heeft in Veenhuizen en Kortehemmen.

In 2014 is Het Poortje een bestuurlijke fusie aangegaan met Stichting Elker. Ten behoeve van deze bestuurlijke constructie is een nieuwe moederstichting opgericht voor twee zelfstandige dochterstichtingen (de stichtingen Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen). De Raden van Bestuur resp. Raden van Toezicht van moeder- en dochterstichtingen vormen een personele unie. Bestuur en toezicht zijn conform wet- en regelgeving en de Governanceprincipes vanuit het Zorgbrede Governancemodel (ZGC) ingericht. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de stafdiensten van Elker Het Poortje geïntegreerd en ondergebracht bij de Stichting Combinatie Elker - Poortje.

Besturingsmodel
In 2016 stuurde de tweehoofdige - met ingang van1 oktober eenhoofdige - Raad van Bestuur drie directeuren aan die verantwoordelijk waren voor de aansturing van de organisatieonderdelen Juvaid (justitiële jeugdinrichting), Portalis (onderwijs en arbeidstoeleiding) en Wilster (gesloten jeugdhulp). De Raad van Bestuur vormt samen met de directeuren en het management van de stichting Elker en de stichting Combinatie Elker/ Poortje het MT.

Medezeggenschapsstructuur
Binnen Het Poortje functioneren met inachtneming van wet- en regelgeving een Ondernemingsraad, een Medezeggenschapsraad en een Cliëntenraad (voor het onderdeel Wilster). In verband met de bestuurlijke fusie met stichting Elker is een BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) ingericht, waarbinnen vertegenwoordigers van de Ondernemingsraden van Elker en Het Poortje en van de Medezeggenschapsraad van Portalis overleg voeren met de Raad van Bestuur.