Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen

Elker heeft een maatschappelijke opdracht en wil haar medewerkers, expertise en middelen inzetten om haar verantwoordelijke taak waar te maken. Om een zo groot mogelijk rendement te behalen voor de jongeren die bij Elker behandeld worden, hun omgeving en de maatschappij is het van belang aan te kunnen sluiten bij een veranderende maatschappelijke context.

Om te weten in hoeverre Elker dit doet, voert Elker actief beleid op het gebied van cliëntenparticipatie. Er is een Cliëntenraad en een Pleegouderraad ingesteld, en er worden activiteiten georganiseerd om ouderparticipatie te bevorderen. Elker vraagt haar cliënten hun ervaringen te delen en hun aandachtspunten mee te geven in de verdere ontwikkeling van het beleid. Elker investeert verder in het meten en volgen van haar inspanningen.

Elker en haar cliënten staan niet los van de samenleving.  De behandeling is er op gericht dat jongeren zo snel mogelijk (weer) mee kunnen doen in de maatschappij. Tijdens en na de behandeling ligt de focus op de omgeving van de jongeren, wij willen die verbinding zo veel mogelijk in stand houden en waar nodig versterken.

Wij kunnen dit niet alleen realiseren. Uiteraard zijn de jongeren en hun ouders zelf verantwoordelijk voor hun leven en dat van hun kind. Behalve de jongere en zijn omgeving hebben wij onder meer nodig: ketenpartners voor de vervolgbehandeling, lokale overheden voor het verkrijgen van huisvesting en zo nodig inkomen, scholen en werkgevers die kinderen en jongeren kansen bieden die (kunnen) leiden tot een succevolle onderwijsloopbaan of route naar de arbeidsmarkt en instellingen op het gebied van welzijn en sport die bijdragen aan een goede invulling van het dagelijks leven en de vrije tijd.

Wij kunnen dit niet alleen realiseren. Daar hebben we onze partners hard bij nodig!

Wybe Cnossen - Voorzitter Raad van Bestuur

Elker werkt dan ook veel in samenwerkingsverbanden, waarin de krachten worden gebundeld. De lokale overheden (gemeenten) zijn onze belangrijkste partners. Uitgaande van het gezamenlijke doel, dat de jongere zijn plek weer vindt in de maatschappij, zijn de gemeenten een vanzelfsprekende partner.

Elker heeft als contractpartner van de gemeenten contracten met een dertigtal onderaannemers en zorgaanbieders. Deze samenwerkingspartners leveren samen met Elker de expertise die nodig is om de cliëntvraag goed te kunnen beantwoorden. Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden en -partners ten behoeve van de bundeling van inhoudelijke expertise en/of het creëren van trajectzorg (inclusief onderwijs) zijn:

  • Het Poortje
  • In voor zorg (met Jeugdbescherming Noord en Het Poortje)
  • BOOG en RENN4 (op het gebied van onderwijs)
  • Accare
  • VNN
  • Jez, een samenwerking van Elker en OCRN op het gebied van basis GGZ
  • NOVO

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) staat hoog op de agenda. Elker spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk, waarbij ook oog is voor duurzaam en sociaal inkopen. Dit komt tot uiting in de drie pijlers: duurzaam, sociaal maatschappelijk en met oog voor het (regionale) MKB. Bij inkooptrajecten wordt een inkoopstrategie opgesteld waarin mogelijke maatschappelijk verantwoorde oplossingen worden onderzocht. Het proportionaliteitsbeginsel wordt bij inkopen integraal toegepast. Per inkooptraject wordt er gezocht naar de juiste verhouding tussen prijs, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij duurzaamheidscriteria in ieder geval worden meegenomen en waarbij naast de financiële aspecten van inkoop ook rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen.