Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk ondernemen

Het Poortje heeft een maatschappelijke opdracht en wil haar medewerkers, expertise en middelen inzetten om haar verantwoordelijke taak waar te maken. Om een zo groot mogelijk rendement te behalen voor de jongeren die in Het Poortje behandeld worden, hun omgeving en de maatschappij is het van belang aan te kunnen sluiten bij een veranderende maatschappelijke context.

Om te weten in hoeverre Het Poortje dit doet, voert Het Poortje actief beleid op het gebied van cliëntenparticipatie. Er is een Cliëntenraad, zowel Juvaid als Wilster hebben een actieve Jongerenraad en er worden regelmatig ouderavonden georganiseerd.
Het Poortje vraagt haar cliënten hun ervaringen te delen en hun aandachtspunten mee te geven in de verdere ontwikkeling van het beleid. Het Poortje investeert verder in het meten en volgen van haar  inspanningen.

Het Poortje en haar cliënten staan niet los van de samenleving. De behandeling is er op gericht dat jongeren zo snel mogelijk, vanuit de geslotenheid, hun plek weer vinden in de maatschappij. Tijdens en na de behandeling ligt de focus op de omgeving van de jongeren, wij willen die verbinding zo veel mogelijk in stand houden en waar nodig versterken. In eerste instantie biedt de geslotenheid de veiligheid voor zowel de jongere als de maatschappij, maar de uiteindelijke meerwaarde zit in de participatie van deze jongeren in de maatschappij.

Wij kunnen dit niet alleen realiseren. Uiteraard zijn de jongeren en hun ouders zelf verantwoordelijk voor hun leven en dat van hun kind. Behalve de jongere en zijn omgeving hebben wij onder meer nodig: ketenpartners voor de vervolgbehandeling, lokale overheden voor het verkrijgen van huisvesting en zo nodig inkomen, scholen en werkgevers die de jongeren kansen bieden die (kunnen) leiden tot een kansrijke positie op de arbeidsmarkt en instellingen op het gebied van welzijn en sport die bijdragen aan een goede invulling van het leven van de jongere.

Wij zijn een schakel in de keten

Wybe Cnossen - voorzitter Raad van Bestuur

Het Poortje werkt dan ook veel in samenwerkingsverbanden, waarin de krachten worden gebundeld. De lokale overheden (gemeenten) zijn onze belangrijkste partners. Uitgaande van een gezamenlijk doel, dat de jongere zijn plek weer vindt in de maatschappij, zijn de gemeenten een vanzelfsprekende partner.

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden en -partners ten behoeve van de bundeling van inhoudelijke expertise en/of het creëren van trajectzorg (inclusief vervolgonderwijs) zijn:

  • Elker
  • Servicepunt Jeugdhulp Plus (Jeugdhulp Friesland, Lentis, Reik, VNN, Yorneo, Accare, Elker)
  • In voor zorg (met Jeugdbescherming Noord en Elker)
  • DOK3 (tot 1 oktober 2016)
  • Woodbrookers (met Jeugdhulp Friesland)
  • Samenwerkingsproject Wilster - Ambiq
  • Samenwerkingsverbanden passend onderwijs in de noordelijke regio’s
  • Faber Pallets (arbeidstoeleiding vanuit Portalis)
  • Noorderpoort, Alfa-college, Route Arbeid en ProVSO

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) staat hoog op de agenda. Het Poortje spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk, waarbij ook oog is voor duurzaam en sociaal inkopen. Dit komt tot uiting in de drie pijlers: duurzaam, sociaal maatschappelijk en met oog voor het (regionale) MKB. Bij inkooptrajecten wordt een inkoopstrategie opgesteld waarin mogelijke maatschappelijk verantwoorde oplossingen worden onderzocht. Het proportionaliteitsbeginsel wordt bij inkopen integraal toegepast. Per inkooptraject wordt er gezocht naar de juiste verhouding tussen prijs, kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij duurzaamheidscriteria in ieder geval worden meegenomen en waarbij naast de financiële aspecten van inkoop ook rekening wordt gehouden met de maatschappelijke gevolgen.