Jaarrekening

6.1 Balans per 31 december 2016

(na verwerking voorstel resultaatverdeling in euro's)

  Ref. 31/12/16   31/12/15
Activa        
         
Vaste activa        
Materiële vaste activa 1 4.861.290   4.783.213
         
Vlottende activa        
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 2 17.238   22.256
Onderhanden trajecten jeugdzorg 3 2.143.950   0
Overige vorderingen en overlopende activa 4 8.847.900   1.478.594
Liquide middelen 5 6.415.754   9.361.288
    17.424.842   10.862.138
    22.286.132   15.645.351
         
Ref. 31/12/16   31/12/15
Passiva        
         
Eigen vermogen        
Kapitaal 6 404.500   404.500
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 7 7.578.244   4.123.486
    7.982.744   4.527.986
         
Voorzieningen 8 2.613.832   4.079.863
         
Langlopende schulden 9 1.990.071   2.108.011
         
Kortlopende schulden        
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten 10 285.929   227.440
Schulden uit hoofde van bekostiging 2 6.747   6.747
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 11 9.406.809   4.695.304
    22.286.132   15.645.351

6.2 Resultatenrekening 2016

(in euro's)

    Ref. 2016   2015
Bedrijfsopbrengsten          
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ   13 0   42.008
DBC's/DBC-zorgproducten   14 130.057   487.078
Subsidies Jeugdzorg   15 31.633.367   28.642.837
Mutaties onderhanden trajecten jeugdzorg   16 2.143.950   0
Overige bedrijfsopbrengsten   17 799.172   1.494.415
      34.706.546   30.666.338
           
Bedrijfslasten          
Personeelskosten   18 23.662.920   19.266.542
Afschrijvingen op materiële vaste activa   19 314.489   335.581
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa   20 0   421.800
Overige bedrijfskosten   21 7.192.595   9.382.816
      31.170.004   29.406.739
           
Bedrijfsresultaat     3.536.542   1.259.599
Financiële baten en lasten   22 ‑81.784   ‑94.044
Resultaat boekjaar     3.454.758   1.165.555
           
Resultaatbestemming          
Algemene reserve Elker     3.454.758   1.165.555
      3.454.758 1.165.555

6.3 Kasstroomoverzicht

(in euro's)

  Ref.   Over 2016     Over 2015
Bedrijfsresultaat     3.536.542     1.259.600
Aanpassingen voor            
Afschrijvingen 19 314.489     335.581  
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 20 0     421.800  
Mutaties voorzieningen 8 ‑1.466.031     ‑34.036  
      ‑1.151.542     723.345
Veranderingen in netto werkkapitaal:            
Mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's/            
DBC-zorgproducten 10 58.489     ‑759.438  
Mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg 3 ‑2.143.950     0  
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 2 5.018     844.318  
Overige vorderingen en overlopende activa 4 ‑7.369.306     1.521.810  
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 2 0     ‑201.110  
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 11 4.711.506     ‑1.007.355  
      ‑4.738.243     398.225
             
Kasstroom uit bedrijfsoperaties     ‑2.353.243     2.381.170
             
Ontvangen interest 22 40.414     33.939  
Betaalde interest   ‑122.198     ‑127.983  
      ‑81.784     ‑94.044
Kasstroom uit operationele activiteiten     ‑2.435.027     2.287.126
             
Investeringen materiële vaste activa boekjaar 1 ‑437.014     ‑260.767  
Desinvesteringen materiële vaste activa boekjaar   44.448     35.056  
             
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     ‑392.566     ‑225.711
Opgenomen leningen 9 0     0  
Aflossing en overige mutaties langlopende schulden   ‑117.940     ‑117.940  
             
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     ‑117.940     ‑117.940
Mutatie liquide middelen     ‑2.945.533     1.943.475
Liquide middelen begin boekjaar     9.361.288     7.417.813
Liquide middelen einde boekjaar 5   6.415.754     9.361.288

6.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.4.1 Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016

Gegevens rechtspersoon en inschrijving Kamer van Koophandel
Stichting Elker is statutair gevestigd te Groningen en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging aan de Hereweg 120 te Groningen. Stichting Elker is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41013213.

Activiteiten
Elker biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar en hun ouders bij problemen met opvoeding en opgroeien. Het werkgebied van Elker is de provincie Groningen.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is met ingang van 2016 opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisatie-zonder-winststreven’ in plaats van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 655 ‘Zorginstellingen’ en de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT). De wijziging van de Richtlijn heeft geen impact op het resultaat en vermogen. De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn verder ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.         

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In het maatschappelijk verslag wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen onder meer in hoofdstuk 5.5 financieel beleid.       

Vergelijking met de begroting 
Door de overgang van lumpsum financiering naar variabel budget en het feit dat de afspraken met financiers vaak niet bekend zijn op het moment van goedkeuren van de begroting wordt de begroting door de Raad van Bestuur van Elker niet meer als sturingsinformatie gebruikt en zijn om deze reden geen begrotingscijfers in de toelichting op de resultatenrekening opgenomen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom en uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het overzicht opgenomen.

Groepsverhoudingen
Stichting Elker behoort tot de Stichting Combinatie Elker-Het Poortje. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting Combinatie Elker-Het Poortje te Groningen. De jaarrekening van Stichting Elker is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Combinatie Elker-Het Poortje. 

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als een verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook het groepshoofd Stichting Combinatie Elker-Het Poortje aan te merken als een verbonden partij. De Stichting heeft de volgende verbonden stichtingen die in de consolidatie van Stichting Combinatie Elker-Het Poortje betrokken zijn:

 • Stichting Combinatie Elker-Het Poortje te Groningen;
 • Stichting Elker te Groningen;
 • Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen te Groningen;
 • Stichting Viyuna (sinds 15 juni 2016);
 • Coöperatieve vereniging Jez U.A. te Groningen. Op 1 januari 2014 is Jez opgericht door Stichting Elker en OCRN te Groningen. Jez is gezien de gezagsverhoudingen aan te merken als een verbonden partij. Gezien de activiteiten van te verwaarlozen betekenis zijn, is besloten om deze entiteit niet op te nemen in de jaarrekening van Stichting Elker en de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Combinatie Elker-Het Poortje. 

6.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar Elker zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Als een transactie ertoe leidt dat bijna alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of bijna alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of van betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Toelichtingen op de posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Elker. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op gehele euro's.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa, verplichtingen, baten en lasten. De waarderingsgrondslagen van de voorzieningen en de materiële vaste activa zijn naar de mening van het bestuur het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen. Deze schattingen en veronderstellingen zijn nader toegelicht in de waarderingsgrondslagen op de balansposten in de jaarrekening. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, onder aftrek van eventueel ontvangen subsidies, het eigen aandeel en de afschrijvingen. Eventueel ontvangen subsidies voor materiële vaste activa worden in aftrek gebracht op de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op de balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar onderstaande paragraaf Bijzondere waardeverminderingen vaste activa. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur zoals bepaald in de voorschriften van onderscheiden subsidiegevers en worden lineair berekend. De afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage van de aanschafprijs (eventueel onder aftrek van ontvangen subsidies en het eigen aandeel) volgens de lineaire methode op basis van economische levensduur. Op bedrijfsterreinen, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

 • Gebouwen 2-10%
 • Inventaris en vervoersmiddelen 20%
 • Automatisering 20-33%

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Door Elker wordt op balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Financiële instrumenten​
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten bij de vervolgwaardering gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening. Eventueel worden direct toerekenbare transactiekosten verwerkt in de winst- en verliesrekening tenzij hierna anders beschreven.

Vorderingen                            
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs. Dit is in het algemeen de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Bij de bepaling van deze voorziening wordt de statische methode gehanteerd. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen                            
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 

Liquide middelen                            
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Langlopende- en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen                            
Langlopende- en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Overige financiële verplichtingen                            
Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode.

Afgeleide financiële instrumenten                            
Bij Elker wordt geen gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten waaronder derivaten.

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten 
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengstwaarde van de zorg, zijnde het deel van de DBC's/DBC-zorgproducten dat tot en met 31 december 2016 is geleverd.                            
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van de verzekeraars in mindering gebracht. Voor voorzienbare verliezen op onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten wordt een voorziening op de waardering in mindering gebracht.

Onderhanden trajecten jeugdzorg 
De onderhanden trajecten jeugdzorg worden gewaardeerd op basis van de verwachte opbrengstwaarde van de zorg, zijnde het deel van de trajecten dat tot en met 31 december 2016 is geleverd.  

Eigen vermogen  
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal en collectief gebonden vermogen.

Kapitaal 
Het kapitaal betreft het vrije vermogen dat ter beschikking van Elker staat en dat niet door vroegere exploitatie- overschotten/exploitatietekorten tot stand is gekomen.  

Collectief gebonden vermogen                            
Het collectief gebonden vermogen van Elker bestaat uit een algemene reserve en bestemmingsreserves.      

Algemene reserve                            
Onder de algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken. 

Bestemmingsreserves                            
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van Elker een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.   

Aanwending van bestemmingsreserves                             
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening verantwoord en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.  
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden aangebracht, worden als overige mutaties binnen het eigen vermogen verwerkt. 

Voorzieningen                             
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden op balansdatum gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen in 2017 en naar volgende jaren af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen betekenis is.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening groot onderhoud                            
Voor het te verwachten groot onderhoud aan de gebouwen en terreinen wordt jaarlijks een bedrag aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd op grond van het meerjaren onderhoudsplan, aangevuld met actuele informatie. De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze voorziening. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.  

Voorziening ziekteverzuim                            
Onder deze voorziening worden begrepen de kosten inzake het eigen risico van twee jaren loon doorbetaling, conform de cao-Jeugdzorg en eventuele frictiekosten met betrekking tot langdurig ziekteverzuim. Langdurige ziekte is vastgesteld op basis van de op moment van balansdatum bekende ziektegevallen, waarbij op basis van ziektehistorie en rapportages van de Arbodienst door het management een inschatting is gemaakt van de kans op herstel. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde.

Voorziening jubileumuitkeringen                            
Deze voorziening heeft betrekking op de opgebouwde rechten op jubileumuitkeringen op grond van de cao-Jeugdzorg welke in de toekomst tot uitbetaling zullen leiden. De waardering is conform actuariële berekening.  

Voorziening vitaliteitsbudget                            
Deze voorziening betreft de contante waarde van het vanwege de cao-Jeugdzorg uit te keren vitaliteitsbudget aan medewerkers die 55 jaar of ouder zijn. De berekening is gebaseerd op de verplichtingen op basis van de cao-Jeugdzorg, een uitstroomkans en leeftijd. De uitkomsten van de berekening zijn contant gemaakt tegen een percentage van 0,85% per jaar. Daarnaast bestaat deze voorziening uit de contante waarde van het vanwege de cao-Jeugdzorg uit te keren garantieverlof aan medewerkers die 55 jaar of ouder zijn of 55 jaar worden, geboren zijn voor 1 januari 1961 en voor 1 januari 2006 in dienst waren van een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao-Jeugdzorg. De berekening is gebaseerd op de verplichtingen op basis van de cao-Jeugdzorg, een uitstroomkans en leeftijd. De uitkomsten van de berekening zijn contant gemaakt tegen een percentage van 0,85% per jaar. 

Voorziening reorganisatie en 57plus 
Onder deze voorziening wordt begrepen de inschatting van de kosten ter dekking van toekomstige loonkosten, herplaatsings- en afvloeiingskosten van personeel.  De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.   

Voorziening verlieslatend contract                            
Op 18 december 2015 heeft Elker met de RIGG een overeenkomst gesloten voor 2016 en 2017. Op dat moment was de verwachting dat deze overeenkomst op onderdelen verlieslatend zou zijn. De kostenstructuur van de organisatie zou zich op een aantal onderdelen niet juist verhouden tot het beschikbare budget voor de zorg voor de cliënten. Ter dekking van de frictiekosten die op deze manier ontstaan, is in 2015 een voorziening gevormd in de balans. In 2016 is de kostenstructuur van de organisatie aangepast aan de tarieven. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.

Voorziening ORT verplichting                            
Medewerkers die recht hebben op onregelmatigheidstoeslag (ORT) over gewerkte uren krijgen vanaf 2016 het gemiddelde ORT doorbetaald tijdens het vakantie verlof. Deze voorziening betreft de inschatting van de kosten van de verplichting tot uitbetaling van ORT gedurende de vakantie voor de periode voor 2016. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde.  

Leasing                            
Elker kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm. Bij Elker is geen sprake van financiële lease.

Operationele leases                            
Als Elker optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en verliesrekening gebracht.  

6.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen  
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen worden in de resultatenrekening verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden opgenomen in de desbetreffende bestemmingsreserve. Een onttrekking aan een bestemmingsreserve wordt als besteding (last) verwerkt in de resultatenrekening.

De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig, aangepast ten behoeve van de vergelijkbaarheid. De niet gebudgetteerde zorgprestaties,  zijnde geleverde zorg voor cliënten met een PGB, zijn verantwoord onder overige opbrengsten en de onttrekkingen van de voorzieningen lopen niet meer via de resultatenrekening maar via de balans.

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
Voor 2016 zijn geen productieafspraken gemaakt met het zorgkantoor, aangezien de bekostiging van deze zorg is overgeheveld naar de gemeenten.

Omzet DBC's/DBC-zorgproducten
Zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van het resultaat van onderhanden DBC's/DBC-zorgproducten, worden de opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verwerkt naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Onder de opbrengsten wordt verstaan de in het contract met de zorgverzekeraar overeengekomen opbrengsten, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden bepaald.De mate waarin prestaties van een DBC-contract zijn verricht wordt bepaald aan de hand van de tot aan de balansdatum gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte totale kosten van het contract. Indien het resultaat van een onderhanden project niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten slechts verwerkt tot het bedrag van de gemaakte kosten dat waarschijnlijk kan worden verhaald. Verwachte verliezen op contracten worden onmiddellijk in de winst- en verliesrekening opgenomen. Naast de bovengenoemde posten wordt in de omzet DBC's/DBC-zorgproducten het effect van de overgangsregeling kapitaalslasten naar NHC's onder deze post verantwoord.
Bij de opbrengstverantwoording is rekening gehouden met de productie-afspraken (voor 18 plus DBC's) welke met betrekking tot het boekjaar 2016 zijn overeengekomen met de zorgverzekeraars.

Omzet subsidies Jeugdzorg en overige subsidies

Omzet jeugdzorg
Onder subsidies jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van verleende jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidiegever.

Overheidssubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Uitgangspunten Sociaal Domein
Bij het bepalen van de Wmo-omzet en of Jeugdwet-omzet heeft Elker de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals onderstaand opgenomen.

Overeenkomstig de landelijke en gemeentelijke uitingen van de overheid heeft bij de transitie van de Jeugdzorg continuïteit van zorgverlening voorop gestaan. Als gevolg hiervan is er voor 2016 sprake van een bepaalde mate van omzetonzekerheid door achterstanden in zorgtoewijzingen en declaratie verkeer.

Voor de omzet welke is gedeclareerd bij de RIGG en waarvoor door bovengenoemde redenen onzekerheid bestaat, is door de RIGG voor deze omzetonzekerheid een finale kwijting afgegeven. Voor de WMO omzet en de buitenregionale omzet is de vaststelling op dit moment nog niet bekend, echter de raad van bestuur van Elker heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening en wijst op het resterende inherente risico terzake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2017 of later.  

Mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg
Onder mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg wordt het verschil verantwoord van de post Onderhanden trajecten jeugdzorg per balansdatum boekjaar en per balansdatum vorig boekjaar, bepaald volgens de waarderingsgrondslag zoals hiervoor beschreven voor deze balanspost.

Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen worden verdeeld in opbrengsten voor het leveren van goederen en opbrengsten voor het leveren van diensten. Overige bedrijfsopbrengsten worden opgenomen conform de daarvoor ontvangen en gefactureerde bedragen en worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico’s met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

In de overige bedrijfsopbrengsten worden onder meer de vergoedingen voor uitgeleend personeel, verhuur van onroerend goed en de gerealiseerde opbrengstwaarde op de verkoop van onroerend goed verantwoord.      

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen
Onder personeelskosten zijn begrepen de in het boekjaar bestede salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten, onderaannemers, reis- en verblijfskosten en overige personeelskosten verminderd met de ontvangen bedragen voor zwangerschapsverloven. Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.  

Pensioenen
Elker heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling op grond van de cao-Jeugdzorg. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Elker. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Stichting betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De op een periode betrekking hebbende premiebijdragen worden in die periode ten laste van het resultaat gebracht. De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, als verplichting op de balans opgenomen.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2016 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. Ultimo 2016 is de stand van de dekkingsgraad van het pensioenfonds 90,1% (2015:97%). Deze beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen.Op 31 december 2023 moet de dekkingsgraad minimaal 123% zijn. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. 

Elker heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen van toekomstige premiebijdragen. Elker heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur worden de toekomstige afschrijvingen hierop aangepast.  

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige opbrengsten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa en de terugname hiervan worden onder deze rubriek verantwoord. Zie verder de toelichting op deze post in paragraaf 6.4.2.

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder de overige bedrijfskosten worden de volgende posten begrepen:

 • Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten;
 • Algemene kosten;
 • Cliënt- en bewonersgebonden kosten (inclusief pleegvergoedingen en vervoerskosten);
 • Onderhoudskosten;
 • Energiekosten;
 • Huur en leasing;
 • Dotatie, ontrekkingen en vrijval voorzieningen.                                             

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.                            

6.4.4 Grondslagen van segmentering

Stichting Elker heeft vanaf het boekjaar 2015 nog één segment. In de toelichting van de resultatenrekening is daarom geen gesegmenteerde resultatenrekening opgenomen, aangezien deze overeenkomt met de resultatenrekening 2016.

6.4.5 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

6.5 Toelichting op de balans

1. Materiële vaste activa

(in euro's)

1. Materiële vaste activa
    31/12/16   31/12/15
Bedrijfsgebouwen en terreinen   4.396.357   4.391.350
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting   464.933   391.863
    4.861.290   4.783.213
         
Verloopoverzicht:   31/12/16   31/12/15
Boekwaarde per 1 januari   4.783.213   5.314.883
Bij: investeringen   437.014   260.767
Af: desinvesteringen   44.448   35.056
Af: afschrijvingen   314.489   335.581
Af: bijzondere waardeverminderingen   0   421.800
Boekwaarde per 31 december   4.861.290   4.783.213
         
Aanschafwaarde   13.105.886   12.713.319
Af: cumulatieve afschrijvingen   4.844.427   4.529.937
Af: subsidies   3.227.033   3.227.033
Af: eigen aandeel   173.136   173.136
Boekwaarde per 31 december   4.861.290   4.783.213

De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 2.200.000 (2015: € 2.200.000) als onderpand voor schulden aan kredietinstellingen.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 6.5.1. Voor een toelichting op de bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de toelichting op de post bijzondere waardeverminderingen van de vaste activa in de resultatenrekening.

2. Vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging

(in euro's)

2. Vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging
    31/12/16   31/12/15
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort   0   0
Vorderingen uit hoofde van nacalculatie DBC's   17.238   22.256
Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging   17.238   22.256
         
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot   6.747   6.747
Schulden uit hoofde van nacalculatie DBC's   0   0
Totaal schulden uit hoofde van bekostiging   6.747   6.747

    2012   2013   2014   2015   totaal
                     
Saldo per 1 januari   ‑6.747   0   0   0   ‑6.747
Financieringsverschil boekjaar   0   0   0   0   0
Correcties voorgaande jaren   0   0   0   0   0
Betalingen/ontvangsten   0   0   0   0   0
Subtotaal mutatie boekjaar   0   0   0   0   0
Saldo per 31 december   ‑6.747   0   0   0   ‑6.747
                     
Onderverdeeld per financieringsstroom                    
AWBZ   0   0   0   0   0
ZvW   ‑6.747   0   0   0   ‑6.747
Totaal   ‑6.747   0   0   0   ‑6.747
                     
                     
Stadium van vaststelling AWBZ:   c   c   c   c    
Stadium van vaststelling ZvW:   c   c   n.v.t.   n.v.t.    
a= interne berekening                    
b= overeenstemming met zorgverzekeraars                    
c= definitieve vaststelling NZA                    

Waarvan gepresenteerd als:   31/12/16   31/12/15
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort   0   0
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot   ‑6.747   ‑6.747
    ‑6.747   ‑6.747

In 2014 is het budget voor de ZvW afgesproken in DBC's met de zorgkantoren. De omzet van de DBC's en de mutatie van het onderhanden werk uit hoofde van DBC's zijn verantwoord onder de omzet DBC's/DBC-zorgproducten. De uitkomsten van de nacalculatie verrekening van de overgangsregeling kapitaalslasten en NHC's zijn verantwoord onder de post omzet DBC's/DBC-zorgproducten. De hieruit voortvloeiende vorderingen of schulden zijn opgenomen onder de post vorderingen/schulden uit hoofde van nacalculatie DBC's. 

Voor nadere toelichting op het wettelijk budget aanvaardbare kosten AWBZ en op de omzet DBC's/DBC-zorgproducten zie paragraaf 6.6.1.                                        

3. Onderhanden trajecten jeugdzorg

(in euro's)

3. Onderhanden trajecten jeugdzorg
De specificatie is als volgt:   31/12/16   31/12/15
Onderhanden trajecten jeugdzorg   2.143.950   0
Totaal onderhanden trajecten jeugdzorg   2.143.950   0

Door de overgang van lumpsum financiering in 2015 naar traject financiering in 2016 is er per ultimo 2016 sprake van onderhandenwerk trajecten jeugdzorg. Er zijn geen voorschotten ontvangen op de onderhanden trajecten jeugdzorg en er is geen voorziening in minder gebracht.

4. Overige vorderingen en overlopende activa

(in euro's)

4. Overige vorderingen en overlopende activa
    31/12/16   31/12/15
Nog te ontvangen subsidie RIGG   5.712.891   157.234
Nog te ontvangen subsidie inzake de WMO   319.029   247.226
Vorderingen op debiteuren   1.749.753   328.801
Nog te factureren   426.187   206.799
Vorderingen op groepsmaatschappijen   0   52.689
Te factureren DBC omzet   263.559   296.530
Nog te ontvangen overige subsidie   169.905   0
Vooruitbetaalde bedragen   189.193   95.299
Nog te ontvangen interest   2.682   16.216
Te vorderen salarissen   0   1.550
Overige vorderingen   14.701   76.250
    8.847.900   1.478.594

Gedurende 2016 is de financiering door de RIGG gewijzigd van lumpsum financiering in 2015 naar product financiering in 2016 waardoor de vordering op de RIGG ultimo 2016 is gestegen naar € 5.712.891. De voorziening die op de vorderingen in aftrek is gebracht bedraagt € 633.236 (2015: € 499.643). Onder vorderingen op groepsmaatschappijen is in 2015 opgenomen de vordering op Het Poortje van € 52.689. Er zijn geen vorderingen opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.

5. Liquide middelen

(in euro's)

5. Liquide middelen
    31/12/16   31/12/15
Bank   6.406.898   9.356.294
Kas   8.856   4.994
    6.415.754   9.361.288

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling. Daarnaast beschikt Elker over een rekening-courant-faciliteit van € 2.908.000 bij een kredietinstelling. Als zekerheid voor deze faciliteit zijn de vorderingen van Elker verpand. Overtollige liquiditeiten worden zoveel mogelijk rentedragend weggezet, conform het beleid zoals opgenomen in het treasurystatuut. Over het jaar 2016 is een rentevergoeding gerealiseerd van gemiddeld 0,11% (2015: 0,40%). 

Eigen vermogen

(in euro's)

Eigen vermogen
    31/12/16   31/12/15
Kapitaal   404.500   404.500
Collectief gefinancierd gebonden vermogen   7.578.244   4.123.486
    7.982.744   4.527.986

6. Kapitaal

(in euro's)

6. Kapitaal
    Saldo per 1/1/16   Resultaat-bestemming   Overige mutaties   Saldo per 31/12/16
Kapitaal   404.500   0   0   404.500
    404.500   0   0   404.500

Het kapitaal betreft het vrije vermogen dat ter beschikking van Elker staat en dat niet door vroegere exploitatieoverschotten/ exploitatietekorten tot stand is gekomen. 

7. Collectief gefinancierd gebonden vermogen

(in euro's)

7. Collectief gefinancierd gebonden vermogen
    Saldo per 1/1/16   Resultaat- bestemming   Overige mutaties   Saldo per 31/12/16
Algemene reserves                
Algemene reserve Elker   2.819.270   3.454.758   0   6.274.028
    2.819.270   3.454.758   0   6.274.028
Bestemmingsreserves          
Herhuisvesting   1.304.216   0   0   1.304.216
    1.304.216   0   0   1.304.216
                 
    4.123.486   3.454.758   0   7.578.244

Algemene reserve Elker
In 2016 is via de resultaatbestemming € 3.454.758 aan de reserve toegevoegd (2015: € 1.165.555).

Herhuisvesting
Deze reserve is bedoeld voor (toekomstige) investeringen in onroerend goed. Per 1 januari 2011 is de totale openstaande schuld waarborghypotheken ad € 1.304.216 door de Staat der Nederlanden kwijtgescholden. Het restant van de schuld is verwerkt in het resultaat van 2011 en toegevoegd aan de bestemmingsreserve herhuisvesting conform de subsidiebeschikking van VWS. In 2016 heeft geen mutatie op de reserve plaatsgevonden (2015: nihil).

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling van paragraaf 6.2.

8. Voorzieningen

(in euro's)

8. Voorzieningen
    Saldo per 1/1/16   Dotatie   Onttrekking   Vrijval   Saldo per 31/12/16
Groot onderhoud   775.499   199.285   115.374   0   859.410
Ziekteverzuim   160.081   239.910   18.445   122.290   259.256
Jubileumuitkeringen   437.653   91.264   18.060   154.943   355.914
Vitaliteitsbudget   1.251.572   448.177   218.215   632.792   848.742
Reorganisatie en 57plus   341.349   5.819   125.658   0   221.510
Verlieslatend contract   1.113.709   0   0   1.113.709   0
ORT verplichting   0   69.000   0   0   69.000
    4.079.863   1.053.455   495.752   2.023.734   2.613.832

(in euro's)

                    31/12/16
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jaar)                   646.990
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jaar)                   1.966.842
Hiervan langlopend (> 5 jaar)                   485.320

Voorziening groot onderhoud
In 2017 zal een besluit worden genomen voor de herinrichting van het vastgoed. In afwachting hiervan is een plan opgenomen voor het benodigde groot onderhoud voor de periode van 5 jaar. In 2016 is op grond van dit plan een bedrag van € 199.285 aan de voorziening gedoteerd en € 115.374 onttrokken.

Voorziening ziekteverzuim
De voorziening ziekteverzuim is gevormd voor de kosten van het eigen risico van twee jaren loondoorbetaling, conform de cao-Jeugdzorg en eventuele frictiekosten als gevolg van langdurig ziekteverzuim. In 2016 is er op grond van de waarderingssystematiek € 239.910 gedoteerd, € 18.445 onttrokken en € 122.290 vrijgevallen.

Voorziening jubileumuitkeringen
Deze voorziening heeft betrekking op de opgebouwde rechten op jubileumuitkeringen op grond van de cao-Jeugdzorg welke in de toekomst tot uitbetalingen zullen leiden. De voorziening wordt actuarieel berekend. In 2016 is € 91.264 gedoteerd en € 18.060 onttrokken. Er is een bedrag van€ 154.943 vrijgevallen doordat personeelsleden van de staf vanaf 1 januari 2016 zijn de overgegaan naar de Stichting Combinatie Elker - Het Poortje.

Voorziening vitaliteitsbudget
Deze voorziening betreft de contante waarde van het vanwege de cao-Jeugdzorg uit te keren vitaliteitsbudget aan medewerkers die 55 jaar of ouder zijn. De berekening is gebaseerd op de verplichtingen op basis van de cao-Jeugdzorg, een uitstroomkans en leeftijd. De uitkomsten van de berekening zijn contant gemaakt tegen een percentage van 0,85% (2015: 0,85%) per jaar. Daarnaast bestaat deze voorziening uit de contante waarde van het vanwege de cao-Jeugzorg uit te keren garantieverlof aan medewerkers die 55 jaar of ouder zijn of 55 jaar worden, geboren zijn voor 1 januari 1961 en voor 1 januari 2006 in dienst waren van een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de cao-Jeugdzorg. De berekening is gebaseerd op de verplichtingen op basis van de cao-Jeugzorg, een uitstroomkans en leeftijd. In 2016 is op grond van de waarderingssystematiek € 448.177 gedoteerd en € 218.215 onttrokken. Er is een bedrag van € 632.792 vrij gevallen doordat personeelsleden van de staf vanaf 1 januari 2016 zijn de overgegaan naar de Stichting Combinatie Elker - Het Poortje.

Voorziening reorganisatie en 57plus
Onder deze voorziening worden begrepen de inschatting van de kosten ter dekking van toekomstige loonkosten, herplaatsings- en afvloeiingskosten van personeel. De voorziening is gebaseerd op nominale waarde. In 2016 is op grond van de inschattingen en waarderingssystematiek € 5.819 gedoteerd aan, € 125.658 onttrokken aan en € 0 vrijgevallen uit de voorziening reorganisatie.

Voorziening verlieslatend contract
Op 18 december 2015 heeft Elker met de Regionale Inkooporganistatie Groninger Gemeenten (hierna: RIGG) een overeenkomst gesloten voor 2016 en 2017. Op dat moment was de verwachting dat deze overeenkomst op onderdelen verlieslatend zou zijn. De kostenstructuur van de organisatie zou zich op een aantal onderdelen niet juist verhouden tot het beschikbare budget voor de zorg voor de cliënten. Ter dekking van de frictiekosten die op deze manier ontstaan, is in 2015 een voorziening gevormd in de balans. De voorziening is gebaseerd op de nominale waarde. In 2016 is de kostenstructuur van de organisatie aangepast aan de tarieven. Tevens zijn gedurende 2016 met succes nieuwe inkomstenbronnen aangeboord waardoor geen gebruik is gemaakt van de voorziening. In 2016 is de voorziening dan ook geheel vrijgevallen ten gunste van het resultaat.

Voorziening ORT verplichting
Medewerkers die recht hebben op onregelmatigheidstoeslag (ORT) over gewerkte uren krijgen vanaf 2016 het gemiddelde ORT doorbetaald tijdens het vakantie verlof. Op basis van rechterlijke uitspraken over de verplichting tot uitbetaling van ORT gedurende de vakantie voor de periode voor 2016 is een voorziening gevormd voor deze verplichting. In 2016 is op grond van de inschattingen en waarderingssystematiek € 69.000,- gedoteerd aan de voorziening ORT verplichting.

9. Langlopende schulden

(in euro's)

9. Langlopende schulden
  31/12/16   31/12/15
Schulden aan kredietinstellingen 2.108.011   2.225.951
  2.108.011   2.225.951

Verloopoverzicht schulden aan kredietinstellingen

(in euro's)

Verloopoverzicht schulden aan kredietinstellingen
  2016   2015
Stand per 1 januari 2.225.951   2.343.891
Bij: nieuwe leningen 0   0
Af: aflossingen 117.940   117.940
Stand per 31 december 2.108.011   2.225.951
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 117.940   117.940
Stand langlopende schulden per 31 december 1.990.071   2.108.011

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

(in euro's)

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
  31/12/16   31/12/15
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 117.940   117.940
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost) 1.990.071   2.108.011
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.546.257   1.650.221

Schulden aan kredietinstellingen
De verstrekte zekerheden en opeisingsgronden voor de opgenomen leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten luiden als volgt:  

 • hypotheekrecht op onroerende zaken met pandrecht op de roerende zaken aan de Haydnlaan 2-6 te Groningen, beide eerste in rang voor een bedrag van in hoofdsom  € 2.200.000, te vermeerderen met een opslag voor rente, boete en kosten van 50% van voornoemde hoofdsom;
 • volgens de kredietovereenkomst gelden in aanvulling op de algemene kredietvoorwaarden de volgende opzeggingseisen: een, naar het oordeel van de BNG, wezenlijke verslechtering van de financiële situatie of verminderde kredietwaardigheid van Elker. Van een wezenlijke verslechtering van de financiële positie is volgens de kredietovereenkomst in ieder geval sprake wanneer de solvabiliteitsratio van Elker daalt onder de 20% of indien de Debt Service Coverage Ratio van Elker kleiner wordt of daalt onder de 1,2.

Voor een nadere toelichting op de schulden aan kredietinstellingen wordt verwezen naar 6.5.2 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016.                                        

10. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

(in euro's)

10. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
    31/12/16   31/12/15
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten   2.357   97.623
Af: ontvangen voorschotten   68.300   99.063
Af: voorziening onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten   219.986   226.000
(Bedrag - = schuld)   ‑285.929   ‑227.440

Stroom DBC's en zorgverzekeraar

(in euro's)

Stroom DBC's en zorgverzekeraar
    Gerealiseerde projectkosten en toegerekende winst   Af: ontvangen voorschotten   Af voorziening OHW   Saldo per 31/12/16
Stroom DBC's   2.357   68.300   219.986   ‑285.929
    2.357   68.300   219.986   ‑285.929

Dit betreft de stand van de onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten voor 18 plus jongeren. In 2014 is, door de overgang van de bekostiging van de zorgverzekeraars voor de 18 min jongeren naar de gemeenten, het overgrote deel van de DBC's afgesloten op de balansdatum. De voorziening onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten bedraagt € 219.986 (2015: € 226.000). Elker heeft het zelfonderzoek in het kader van verantwoording behandeling en jaarrekening 2014 curatieve GGz uitgevoerd. De bevindingen uit het onderzoek zijn voorgelegd en besproken met de representerende zorgverzekeraar Menzis. Voorzichtigheidshalve zijn de DBC's waar Elker mogelijk een risico loopt opgenomen in de voorziening onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten. Hierdoor ontstaat een negatieve stand van de balanspost onderhanden projecten uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten. Deze negatieve stand is opgenomen onder de kortlopende schulden.                                        

11. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

(in euro's)

11. Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
  31/12/16   31/12/15
Crediteuren 2.947.341   1.158.742
Overlopende verplichtingen segment Jeugdzorg 2.942.112   92.141
Belastingen en sociale premies 913.029   1.067.011
Schulden groepsmaatschappijen 466.759   0
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 117.940   117.940
Vakantiegeld 566.181   625.348
Vakantiedagen 206.725   182.555
Schulden terzake pensioenen 177.859   162.804
Nog te betalen salarissen 116.714   106.152
Overige personele verplichtingen 119.839   364.141
Leren en Opleiden 0   44.523
Fondsengeld 113.512   112.039
Overlopende verplichting IT 46.385   64.356
Accountantskosten 51.425   19.531
Rente 12.488   13.914
Kosten Burnout 3.859   7.609
Overige kortlopende schulden 604.641   556.498
  9.406.809   4.695.304

Onder schulden aan groepsmaatschappijen is opgenomen de schuld aan Het Poortje van € 125.518, de schuld aan Stichting Viyuna van € 31.534 en de schuld aan Combinatie Elker - Het Poortje van € 309.707. Er zijn geen schulden opgenomen met een looptijd langer dan 1 jaar.                                                                          

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
Elker maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende reguliere financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan bijbehorende markt- en/of kredietrisico’s. Elker maakt geen gebruik van afgeleide of bijzondere financiële instrumenten, handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.

Kredietrisico
Elker loopt kredietrisico op de vorderingen ad. € 11 miljoen die uitstaan op balansdatum. Deze vorderingen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op gemeenten. Voor het afdekken van het kredietrisico is door Elker een voorziening opgenomen, die in aftrek is gebracht op de debiteuren.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd of tot de renteherzieningsdatum. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd of renteherzieningsdatum. Voor een toelichting op de langlopende leningen zie 6.5.2. Elker heeft een behoudend treasurybeleid dat niet toestaat om afgeleide of bijzondere financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Liquiditeitsrisico
De instelling bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het management ziet erop toe dat voor de instelling steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte vanuit de aanwezige faciliteiten beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningsconvenanten te blijven. Voor een toelichting op de liquide middelen zie paragraaf 6.5 onder punt 5. 

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde reguliere financiële instrumenten, waaronder handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de langlopende schulden wijkt af van de boekwaarde. De reële waarde is de contante waarde van de toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zal gelden voor gelijksoortige leningen, eventueel  vermeerderd met een risicopremie. Het verschil tussen de reële waarde en de boekwaarde van de langlopende schulden wordt veroorzaakt doordat de huidige marktrente voor langlopende leningen in de markt afwijkt van de in het verleden gecontracteerde rente.                                         

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

12. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Huurverplichtingen
Elker heeft huurverplichtingen lopen met een omvang van circa € 619.000 per jaar.  Van deze huurverplichtingen, die voornamelijk betrekking hebben op de huur van de panden, heeft € 224.000 een looptijd langer dan een jaar. De overige contracten zijn binnen een jaar opzegbaar. De bankgarantie die is aangegaan en verstrekt inzake de huur van verschillende huurpanden van Elker bedraagt circa € 111.000.

Coulanceregeling slachtoffers domein Samson
In 2012 is door de Commissie Samson een rapport gepresenteerd over een onderzoek naar seksueel misbruik in de Jeugdzorg. In 2013 is de sectorbrede coulanceregeling afgerond en is helder geworden wat de financiële impact is. Door Elker is een bijdrage geleverd aan de voorziening die landelijk is gevormd. Tot op heden is geen individuele melding binnengekomen die herleidbaar is naar Elker of haar rechtsvoorgangers. De periode om een mogelijke claim in te dienen is nog niet verstreken. Het eventuele financiële risico voor individuele claims is voor Elker derhalve niet te kwantificeren en er is om die reden geen voorziening opgenomen. 

Fiscale eenheid
Vanaf 1 januari 2014 maken Stichting Combinatie Elker-Het Poortje te Groningen, Stichting Elker te Groningen en Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen te Groningen deel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. In 2016 is Stichting Viyuna toegevoegd aan de fiscale eenheid. Op grond van de voegingsvoorwaarden is iedere participant van deze fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze fiscale eenheid als geheel vanaf 1 januari 2014.  

VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) - meer dan voorheen - tot het risico van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden.              

Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op de zogenoemde ‘subsidie-vrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor wordt aangenomen dat de jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen. Hierbij valt te denken aan de zogenoemde ‘zorgvrijstelling’ in de vennootschapsbelasting, de ANBI-status en de statutaire doelstellingen en bepalingen van Elker.

Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke voorwaarden vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend.

Om voornoemde reden heeft Elker geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de jaarrekening.    

Jez
Op 1 januari 2014 is de coöperatieve vereniging Jez U.A. te Groningen opgericht door Stichting Elker te Groningen en OCRN te Groningen. Jez is gezien de gezagsverhoudingen aan te merken als een verbonden partij. Gezien de activiteiten in het aanloopjaar 2014 van te verwaarlozen betekenis zijn, is besloten om deze entiteit niet op te nemen in de jaarrekening van Stichting Elker en de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Combinatie Elker-Het Poortje.                                         

6.5.1 Mutatieoverzicht materiële vaste activa

Totaaloverzicht materiële vaste activa

(in euro's)

Totaaloverzicht materiële vaste activa
  Grond Gebouwen Inventaris Vervoers- middelen Automati- sering Onderhanden Projecten Totaal MVA
Stand per 1/1/2016              
Aanschafwaarde 1.961.148 9.490.805 782.807 25.636 408.476 44.448 12.713.320
Cumulatieve afschrijvingen 0 3.724.624 504.958 14.105 286.251 0 4.529.938
Subsidies 0 3.166.473 24.258 0 36.302 0 3.227.033
Eigen aandeel 0 169.506 0 3.630 0 0 173.136
Boekwaarde per 1 januari 2016 1.961.148 2.430.202 253.591 7.901 85.923 44.448 4.783.213
               
Mutaties in het boekjaar              
Investeringen 0 149.756 60.982 0 184.483 41.793 437.014
Subsidies 0 0 0 0 0 0 0
Afschrijvingen 0 144.749 113.861 4.535 51.344 0 314.489
Bijzondere waarde- verminderingen 0 0 0 0 0 0 0
               
Terugname geheel afgeschreven activa              
Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
               
Desinvesteringen              
Aanschafwaarde 0 0 0 0 0 44.448 44.448
Subsidies 0 0 0 0 0 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
Per saldo 0 0 0 0 0 44.448 44.448
               
Mutaties in boekwaarde 0 5.007 ‑52.879 ‑4.535 133.139 ‑2.655 78.077
               
Stand per 31/12/16              
Aanschafwaarde 1.961.148 9.640.561 843.789 25.636 592.959 41.793 13.105.886
Cumulatieve afschrijvingen 0 3.869.373 618.819 18.640 337.595 0 4.844.427
Subsidies 0 3.166.473 24.258 0 36.302 0 3.227.033
Eigen aandeel 0 169.506 0 3.630 0 0 173.136
               
Boekwaarde per 31 december 2016 1.961.148 2.435.209 200.712 3.366 219.062 41.793 4.861.290
               
Afschrijvings- percentages - 2-10% 20% 20% 20-33% -  

6.5.2 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

(in euro's)

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd Soort lening Werkelijke rente Restschuld 31/12/15 Opname 2016
               
Bank Nederlandse Gemeenten 15/02/05 551.343 18 banklening 4,80% 245.043 0
Bank Nederlandse Gemeenten 01/11/04 209.646 15 banklening 4,60% 55.910 0
Bank Nederlandse Gemeenten 29/12/11 1.100.000 15 banklening 5,20% 953.332 0
Bank Nederlandse Gemeenten 28/06/12 1.100.000 15 banklening 5,40% 971.666 0
Totaal   2.960.989       2.225.951 0

(in euro's)

Leninggever Aflossing in 2016 Restschuld 31/12/16 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2016 Aflossings-wijze Aflossing 2017 Gestelde zekerheden
               
               
Bank Nederlandse Gemeenten 30.630 214.413 61.263 7 lineair 30.630 Garantstelling Gemeente Haren
Bank Nederlandse Gemeenten 13.976 41.934 0 3 lineair 13.976 Garantstelling Gemeente Haren
Bank Nederlandse Gemeenten 36.667 916.665 733.330 10 lineair 36.667 -
Bank Nederlandse Gemeenten 36.667 934.999 751.664 11 lineair 36.667 -
Totaal 117.940 2.108.011 1.546.257     117.940  

6.6 Toelichting op de resultatenrekening

6.6.1 Baten

13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

(in euro's)

13. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ
      2016     2015
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar     0     4.087.930
             
Productie-afspraken verslagjaar     0     ‑4.087.930
             
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling   0     0  
Prijsindexatie materiële kosten   0     0  
Groei normatieve kapitaalslasten   0     0  
      0     0
             
Subtotaal wettelijk budget boekjaar     0     0
             
Correcties voorgaande jaren     0     42.008
             
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten     0     42.008

14. Omzet DBC's/DBC-zorgproducten

(in euro's)

14. Omzet DBC's/DBC-zorgproducten
    2016   2015
Gefactureerde omzet DBC's/DBC-zorgproducten   219.309   363.563
Mutatie onderhanden projecten DBC's/DBC-zorgproducten   ‑95.266   ‑143.109
Mutatie voorziening onderhandenwerk DBC's   6.014   217.515
Subtotaal   130.057   437.969
         
Nacalculatie kapitaalslasten overgangsregeling NHC's   0   49.109
         
    130.057   487.078

15. Subsidies jeugdzorg

(in euro's)

15. Subsidies jeugdzorg
De specificatie is als volgt:     Realisatie 2016   Realisatie 2015
Rijkssubsidies     0   27.710
Provinciale subsidies     0   30.663
Gemeentelijke subsidies     31.270.457   28.411.296
Overige subsidies     362.910   173.168
Totaal     31.633.367   28.642.837

Nadere specificatie 15. Subsidies jeugdzorg

(in euro's)

Nadere specificatie 15. Subsidies jeugdzorg
      Realisatie 2016   Realisatie 2015
Rijkssubsidies          
Ministerie van VWS     0   27.710
      0   27.710
Provinciale subsidies          
Provincie Groningen     0   30.663
      0   30.663
Gemeentelijke subsidies          
Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)     28.304.576   25.209.625
Gemeentes Groningen Beschermd Wonen en Zin/WMO     1.191.784   1.829.126
Gemeente Groningen overige subsidies     607.601   415.961
Gemeentes Drenthe via Yorneo (buitenregionale plaatsingen)     507.145   404.242
Gemeentes Friesland via Friesland (buitenregionale plaatsingen)     425.259   284.291
Overige buitenregionale plaatsingen gemeenten:          
- Gemeente Rotterdam     36.000   38.058
- Gemeente Amsterdam     5.000   0
- Gemeente Rijswijk     9.000   0
- Gemeente Schagen     10.000   0
- COA (asielzoekers)     15.000   0
- Gemeente Culemborg     0   12.709
- Gemeente Dronten     0   1.674
- Gemeente Eindhoven     0   14.555
- Gemeente Renkum     0   14.001
- Gemeente Son en Breugel     0   13.992
- Gemeente Winschoten     0   5.353
Gemeente Delfzijl, JongerenWAD     109.100   109.100
Gemeente Stadskanaal, AWB Stadskanaal     49.992   50.833
Gemeente Eemsmond, afrekening Gez beg Noord Groningen         7.776
      31.270.457   28.411.296
Overige subsidies          
Subsidies NZA     43.058   112.848
Buitenregionale plaatsingen zorgaanbieders     223.917   33.250
Overige subsidies     95.935   27.069
      362.910   173.168

Voor een nadere toelichting op de projecten overige subsidies gemeente Groningen, Delfzijl, Stadskanaal en Eemsmond zie punt 28 in de toelichting op de resultatenrekening.

16. Mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg

(in euro's)

16. Mutatie onderhanden trajecten jeugdzorg
De specificatie is als volgt:   Realisatie 2016   Realisatie 2015
Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG)   2.143.950   0
Totaal   2.143.950   0

Door de overgang van lumpsum financiering in 2015 naar traject financiering in 2016 is er per ultimo 2016 sprake van onderhandenwerk trajecten jeugdzorg. De mutatie onderhanden 2016 betreft de vorming van de balanspost onderhandenwerk trajecten jeugdzorg.

17. Overige bedrijfsopbrengsten

(in euro's)

17. Overige bedrijfsopbrengsten
    2016   2015
Overige opbrengsten   799.172   1.494.415
    799.172   1.494.415

Onder de overige opbrengsten van 2015 is de netto opbrengstwaarde van de verkoop van de panden Hoendiepskade 6 te Groningen en Multatulistraat 77 te Groningen ad. € 710.786 verwerkt.  

6.6.2 Lasten

18. Personeelskosten

(in euro's)

18. Personeelskosten
    2016   2015
Lonen en salarissen   12.449.140 13.642.255
Sociale lasten   1.982.961 2.294.854
Pensioenpremies   1.174.153 1.361.014
Andere personeelskosten   3.535.159   688.807
Subtotaal   19.141.414   17.986.929
Personeel niet in loondienst inhuur onderaannemers AWBZ   3.058.105   942.141
Personeel niet in loondienst   1.463.401   337.471
    23.662.920   19.266.542
         
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):   262   309

Vanaf 1 januari 2016 zijn de personeelsleden van de staf overgegaan naar de Combinatie Elker - Het Poortje. Deze kosten zijn door middel van een doorbelasting ad. € 3,1 miljoen ten laste van het resultaat van Elker gebracht en zijn onderdeel van de andere personeelskosten. In de vergelijkende cijfers van 2015 zijn deze kosten verantwoord als lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies.                                                    

19. Afschrijvingen vaste activa

(in euro's)

19. Afschrijvingen vaste activa
De specificatie is als volgt:   2016   2015
Materiële vaste activa   314.489 335.581
    314.489   335.581

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

(in euro's)

20. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De specificatie is als volgt:   2016   2015
Materiële vaste activa   0 421.800
Totaal   0   421.800

In 2015 is een bijzondere waardevermindering van € 421.800,- op de bedrijfsgebouwen doorgevoerd en in het resultaat verwerkt. Deze bijzondere waardevermindering is doorgevoerd op de panden aan de Haydnlaan 6 te Groningen. Voor 2016 wordt dit niet noodzakelijk geacht.                                                    

21. Overige bedrijfskosten

(in euro's)

21. Overige bedrijfskosten
    2016   2015
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten   116.152 109.949
Algemene kosten   2.574.786 3.531.349
Cliënt- en bewonersgebonden kosten   4.188.920 3.397.016
Energiekosten   204.070 297.916
Onderhoudskosten   556.748 598.005
Huur en leasing   522.198 440.342
Dotaties en vrijval voorzieningen   ‑970.279 1.008.239
    7.192.595   9.382.816

Ten aanzien van energiekosten is door Elker geen onderscheid gemaakt in gas-, stroom- en leveringskosten.   

22. Financiële baten en lasten

(in euro's)

22. Financiële baten en lasten
    2016   2015
Rentebaten   40.414 33.939
Rentelasten   ‑122.198 ‑127.983
    ‑81.784   ‑94.044

23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

(in euro's)

23. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
    2016   2015
Bestuurders en voormalig bestuurders   314.738   334.996
Toezichthouders en voormalig toezichthouders   36.250   39.554
    350.988   374.550

De bezoldiging van bestuurders omvat periodiek betaalde beloningen, zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen betaalbaar op termijn, zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbetalingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de stichting en alle meerderheidsdeelnemingen van de stichting. Sinds de bestuurlijke fusie vanaf 1 januari 2014 werden zowel Elker, het Poortje Jeugdinrichtingen als de Stichting Combinatie Elker-Het Poortje bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur bestaande uit W. Cnossen en J.P. van der Vlugt. Als gevolg van de reorganisatie is per 1 oktober 2016 de Raad van Bestuur van Elker, het Poortje Jeugdinrichtingen en de Stichting Combinatie Elker-Het Poortje gewijzigd in een eenhoofdig Raad van Bestuur bestaande uit dhr. W. Cnossen. Dhr. J.P. van der Vlugt is per deze datum uit dienst gegaan. In de toelichting op de bezoldiging van de Raad van Bestuur is de volledige bezoldiging opgenomen. Deze bezoldiging is evenredig verdeeld en verantwoord in de exploitatie van Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen.                                                   

Sinds de bestuurlijke fusie op 1 januari 2014 is een gezamenlijke Raad van Toezicht ontstaan voor het Het Poortje Jeugdinrichtingen, Elker en de Stichting Combinatie Elker-Het Poortje. Deze nieuwe Raad van Toezicht is samengesteld uit leden die reeds zitting hadden in de Raad van Toezicht van Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen. In de toelichting op de bezoldiging van de Raad van Toezicht is de volledige bezoldiging opgenomen van de toezichthouders. Zie voor een toelichting van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht paragraaf 4.3 van het jaarverslag.     

24. Wet Normering Topinkomens (WNT)

24. Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Op zorginstellingen zijn aanvullende wet- en regelgeving vanuit het ministerie van VWS van toepassing. De wetgeving vanuit het ministerie van VWS is per 1 januari 2016 aangepast. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Elker, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Stichting Combinatie Elker-Het Poortje van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg op basis van de score en indeling in klasse.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Elker, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Stichting Combinatie Elker-Het Poortje is bezoldigingsklasse III: € 145.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. Hierbij kan voor de berekening de omvang van het dienstverband kan nooit groter zijn dan 100% (1,0 fte). Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

De bezoldiging leden van de Raad van Bestuur over het jaar 2016 voor de verantwoording WNT is als volgt (in euro's):

De bezoldiging leden van de Raad van Bestuur over het jaar 2016 voor de verantwoording WNT is als volgt (in euro's):
    W. Cnossen   J.P. van der Vlugt
         
Functionaris (functienaam)   Voorzitter   Lid
Datum in de functie van Raad van Bestuur (datum Elker * of Het Poortje **)   * 1/7/06   ** 1/4/08
         
Gegevens 2016        
In dienst tot (datum)   n.v.t.   1/10/16
Omvang dienstverband (in fte)    1,0     1,0 
Gewezen topfunctionaris?   Nee   Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?   Nee   Nee
         
Individueel WNT maximum   145.000   108.849
Bezoldigingsklasse   III   III
         
Beloning   150.073   115.217
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   11.571   8.652
         
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2016   161.644   123.869
         
Gegevens 2015        
In dienst tot (datum)   n.v.t.   n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)    1,0     1,0 
         
Beloning   149.982   145.047
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   11.420   11.375
         
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2015   161.402   156.422

De WNT is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst, aangezien deze nog vóór de inwerkingtreding van de sectorale WNT-2 is ondertekend en is gebaseerd op afspraken die al vóór aanname wetsvoorstel WNT-2 door de Tweede Kamer zijn gemaakt. Daarom valt deze bezoldiging vanaf 1 januari 2016 onder het overgangsrecht van de WNT en is toegestaan gedurende maximaal vier jaar. Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 zal de onderhavige bezoldiging worden aangepast naar het niveau van de dan geldende WNT-norm.

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2016 voor de WNT is als volgt (in euro's):

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2016 voor de WNT is als volgt (in euro's):
    G. de Vries-Leggedoor   K.H. Koops   A. van der Heide   M.E. Kalverboer
                 
Functionaris (functienaam)   Voorzitter   Vice voorzitter   Lid   Lid
Datum in de functie van Raad van Toezicht (datum oudleden Raad van Toezicht Elker * of Het Poortje **)   ** 21/11/06   * 1/1/10   ** 1/11/11   *1/9/11
                 
Gegevens 2016                
In dienst tot (datum)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   15/5/16
Omvang dienstverband (in fte)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
                 
Individueel WNT maximum   21.750   14.500   14.500   5.363
Bezoldigingsklasse   III   III   III   III
                 
Beloning   7.500   6.250   5.000   2.500
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   0   0   0   0
                 
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2016   7.500   6.250   5.000   2.500
                 
Gegevens 2015                
In dienst tot (datum)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
                 
Beloning   7.500   6.250   5.000   5.000
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   0   0   0   0
                 
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2015   7.500   6.250   5.000   5.000
                 

    T.R.A. Lycklama à Nijeholt   G.C. Bruins - Slot   F.C. van den Berg   J. Dijkstra
                 
Functionaris (functienaam)   Lid   Lid   Lid   Lid
Datum in de functie van Raad van Toezicht (datum oudleden Raad van Toezicht Elker * of Het Poortje **)   ** 13/2/07   1/7/15   30/9/15   1/2/16
                 
Gegevens 2016                
In dienst tot (datum)   1/2/16   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
                 
Individueel WNT maximum   1.232   14.500   14.500   13.268
Bezoldigingsklasse   III   III   III   III
                 
Beloning   417   5.000   5.000   4.583
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   0   0   0   0
                 
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2015   417   5.000   5.000   4.583
                 
Gegevens 2015                
In dienst tot (datum)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
Omvang dienstverband (in fte)   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.   n.v.t.
                 
Beloning   5.000   2.500   5.000   0
Belastbare onkostenvergoedingen   0   0   0   0
Beloningen betaalbaar op termijn   0   0   0   0
                 
Totaal bezoldiging in het kader van de WNT 2015   5.000   2.500   5.000   0

De verantwoorde bedragen bij de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht zijn zoals voorgeschreven in de WNT zonder BTW opgenomen. Voor nadere toelichting op de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders wordt verwezen naar de toelichting op de bezoldiging bestuurders en toezichthouders onder punt 23.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband over het jaar 2016 voor de verantwoording WNT is als volgt (in euro's):

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband over het jaar 2016 voor de verantwoording WNT is als volgt (in euro's):
    J.P. van der Vlugt
     
Functie gedurende dienstverband   Lid Raad van Bestuur
Omvang dienstverband (in fte)    1,0 
Jaar waarin dienstverband is beëindigd   2016
     
Individueel WNT-maximum ontslaguitkering   75.000
Bezoldigingsklasse   III
     
Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband   29.225
Waarvan betaald in 2016   5.870

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

25. Honoraria accountant

(in euro's)

25. Honoraria accountant
      2016   2015
1. Controle van de jaarrekening   82.807   34.848
2. Overige controlewerkzaamheden (waaronder Regeling AO/IC en nacalculatie)   43.315   11.152
3. Fiscale advisering   2.969   1.621
4. Niet-controlediensten   0   0
      129.091   47.621

26. Transacties met verbonden partijen

26. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 23.

27. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

27. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Elker heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting Elker heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 10 mei 2017.

28. Gebeurtenissen na balansdatum

28. Gebeurtenissen na balansdatum

In 2017 hebben zich voor Elker geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die verantwoord behoeven te worden in de jaarrekening van 2016.

29. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

29. Ondertekening door bestuurder en toezichthouders
  W. Cnossen
Raad van Bestuur
Was getekend
  G. de Vries-Leggedoor
Voorzitter Raad van Toezicht
Was getekend
       
      K.H. Koops
Vice-voorzitter Raad van Toezicht
Was getekend
       
      A. van der Heide
Lid Raad van Toezicht
Was getekend
       
      G.C. Bruins-Slot
Lid Raad van Toezicht
Was getekend
       
      J. Dijkstra
Lid Raad van Toezicht
Was getekend
       
      F.C. van den Berg
Lid Raad van Toezicht
Was Getekend

30. Resultatenrekening 2016 projecten

(in euro's)

30. Resultatenrekening 2016 projecten
Projecten De Ploeg Nieuwe Perspectieven 18+ VVV en de wijken HBO-coachpool VVE
Baten        
Subsidie Gemeente Groningen  243.827   102.000   86.609  28.828
Subsidie ISD Noordoost        
Subsidie Gemeente Stadskanaal        
Subsidie Gemeente Eemsmond        
Totaal baten  243.827   102.000   86.609   28.828 
         
Lasten        
Direct hulpgebonden en indirecte kosten  243.827   102.000   86.609  28.828
Totaal lasten  243.827   102.000   86.609   28.828 
         
Resultaat 0 0 0 0
         
         
Projecten Project WAD Ambulante Woonbegeleiding Project Het Loket Totaal Projecten
         
Baten        
Subsidie Gemeente Groningen      146.337  607.601
Subsidie ISD Noordoost  109.100      109.100
Subsidie Gemeente Stadskanaal    50.833    50.833
Subsidie Gemeente Eemsmond        
Totaal baten  109.100   50.833   146.337   767.534 
         
Lasten        
Direct hulpgebonden en indirecte kosten  109.100   50.833   146.337  767.534
Totaal lasten  109.100   50.833   146.337   767.534 
         
Resultaat 0 0 0 0